zde se nacházíte:
Úvod > Ochrana osobních údajů

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

S ohledem na splnění svých povinností vyplývajících společnosti Bohemia Event Service s. r. o. ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, si Vás tato společnost, jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, dovoluje informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vaši právech souvisejících s jejich zpracováním.

Společnost Bohemia Event Service s. r. o. zpracovává Vaše osobní údaje za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujíc základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje zpracovává společnost Bohemia Event Service s. r. o. jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky.

Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu se společností Bohemia Event Service s. r. o., popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás společnost Bohemia Event Service s. r. o. dále dovoluje upozornit na Vaše práva se zpracováním související, a sice:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem;
  • právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku zpracování osobních údajů.